Printer friendly
"AcronymAttic.com

What does VVC stand for?

VVC stands for Valsts Valodas Centrs

Advertisement:

This definition appears rarely

See other definitions of VVC

Other Resources: Acronym Finder has 10 verified definitions for VVC

Samples in periodicals archive:

Valsts valodas centrs Eksporta iela 6, Riga, LV-1010 Talr. : (+371) 67331814, fakss: (+371) 67336038 Reg. Nr. 90000463460 E-pasts: info@vvc. gov.
normativajos aktos noteiktajos gadijumos un kartiba iesniegt parbaudes materialus kompetentai tiesibaizsardzibas iestadei; 6. 11. piedalities valsts valodas prasmes parbaudes komisiju sedes (noverotaja statusa); 6. 12. normativajos aktos noteiktaja kartiba uzaicinat personas ierasties Valsts valodas centr.
26. pants. (1) Ša likuma ieverošanu Latvijas Republika parrauga Valsts valodas centrs.
62. Ja personas uzradita valsts valodas prasmes aplieciba neatbilst Valsts valodas centra vai centra izsniegtajai valsts valodas prasmes apliecibai, centrs pienem lemumu par personai izsniegtas valsts valodas prasmes apliecibas atzišanu par nederigu. Centra lemumu persona var apstridet Izglitibas un zinatnes ministrija, iesniedzot attiecigu iesniegumu centra. Ja valsts valodas prasmes aplieciba tiek atzita par nederigu, par to ievieto attiecigu informaciju centra majaslapa interneta.