Printer friendly
"AcronymAttic.com

What does VVES stand for?


Acronym Finder has 3 verified definitions for VVES

Sort results: alphabetical | rank ?

Rank Abbr.Meaning
VVESVillage Vista Elementary School
VVESVyapari Vyavasayi Ekopana Samithi

Note: Acronym Finder has 3 verified definitions for VVES