Printer friendly
"AcronymAttic.com

What does KFMS stand for?

KFMS stands for Katedra Fizyki Materii Skondensowanej

Advertisement:

This definition appears very rarely

Other Resources: Acronym Finder has 1 verified definitions for KFMS

Samples in periodicals archive:

Akademia Gorniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Krakow (AGH) Wydzial Fizyki i Informatyki Stosowanej (WFIS) Katedra Fizyki Materii Skondensowanej (KFMS) tobola@ftj. agh. edu. pl +48 12 617 44 55 DYDAKTYKA.
Zasobu Nieruchomości Centrum Dydaktyki AGH Dział Obsługi Uczelni Sekcja Obsługi Budynków Sekcja Obsługi Terenu Sekcja Obsługi Auli AGH Sekcja Ubezpieczeń Sekcja Magazynów Magazyn GM-0 Magazyn Chemiczny Sekretariat Główny Uczelni Legalizacja Dokumentów Archiwum Uczelni Straż AGH Dział Gospodarki Majątkiem Sekcja Weryfikacji Różnic Sekcja Zespołów Spisowych Sekcja Gospodarki Sprzętem Dział Budowlany Dział Elektryczny Sekcja Energetyki Sekcja Telekomunikacji Dział Sanitarny Dział Mechaniczny Sekcja Transportu Zespół Obsługi Zadań Dział Socjalno-Bytowy Sekcja Obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Ośrodek Wczasowy w Łukęcinie Zespół Obsługi Organizacji Społecznych i Ochrony Zdrowia Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Komisja Zakładowa. N. S. Z. Z ,,SOLIDARNOŚĆ'' Rada Uczelniana Związku Nauczycielstwa Polskiego Stowarzyszenie Wychowanków Akademii Górniczo-Hutniczej Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Klub Profesora Basen AGH Dział Utrzymania Technicznego Zespół Organizacyjny Zespół Ratowników Zespół Obsługi Ruchu Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Biuro Administracyjne Wydziału Biblioteka Wydziałowa Dziekanat Dziekanat Studiów Stacjonarnych Dziekanat Studiów Niestacjonarnych Katedra Górnictwa Podziemnego Katedra Górnictwa Odkrywkowego Centralne Laboratorium Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Biuro Administracyjne Wydziału Biblioteka Wydziałowa Dziekanat Katedra Inżynierii Powierzchni i Analiz Materiałów Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania Katedra Plastycznej Przeróbki Metali Katedra Techniki Cieplnej i Ochrony Środowiska Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków Katedra Metalurgii Stopów Żelaza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Biuro Administracyjne Wydziału Dziekanat Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej Katedra Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii Katedra Elektrotechniki i Elektroenergetyki Katedra Metrologii i Elektroniki Katedra Informatyki Stosowanej Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Biuro Administracyjne Wydziału Dziekanat Katedra Elektroniki Katedra Informatyki Katedra Telekomunikacji Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Biuro Administracyjne Wydziału Biblioteka Wydziałowa Dziekanat Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych Katedra Systemów Wytwarzania Katedra Automatyzacji Procesów Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska Katedra Transportu Linowego Katedra Mechaniki i Wibroakustyki Katedra Robotyki i Mechatroniki Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Biuro Administracyjne Wydziału Biblioteka Wydziałowa Muzeum Geologiczne Ośrodek Szkoleniowo-Dydaktyczny Pracownia Szlifierska Wydziałowe Laboratorium Badań Fazowych, Strukturalnych, Teksturalnych i Geochemicznych Dziekanat Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii Katedra Geologii Złożowej i Górniczej Katedra Analiz Środowiskowych, Kartografii i Geologii Gospodarczej Katedra Surowców Energetycznych Katedra Geofizyki Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Katedra Geoinformatyki i Informatyki Stosowanej Katedra Ochrony Środowiska Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Biuro Administracyjne Wydziału Biblioteka Wydziałowa Pracownia Komputerowa Instrumentarium Geodezyjne Dziekanat Dziekanat Studiów Stacjonarnych Dziekanat Studiów Niestacjonarnych Katedra Geomatyki Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej Zespół Geodezji Górniczej Katedra Geoinformacji, Fotogrametrii i Teledetekcji Środowiska Zespół Biotechnologii Środowiskowej i Ekologii Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Biuro Administracyjne Wydziału Hala Technologiczna Biblioteka Wydziałowa Dziekanat Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów Katedra Chemii Nieorganicznej Katedra Chemii Analitycznej Katedra Technologii Materiałów Budowlanych Katedra Technologii Szkła i Powłok Amorficznych Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych Katedra Biomateriałów Katedra Biochemii i Neurobiologii Wydział Odlewnictwa Biuro Administracyjne Wydziału Biblioteka Wydziałowa Dziekanat Dziekanat Studiów Stacjonarnych Dziekanat Studiów Niestacjonarnych Dziekanat Studiów Doktoranckich Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych Katedra Inżynierii Stopów i Kompozytów Odlewanych Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Katedra Chemii i Korozji Metali Odlewnia Doświadczalna i Warsztat Mechaniczny Wydział Metali Nieżelaznych Biuro Administracyjne Wydziału Biblioteka Wydziałowa Sekcja Obsługi Projektów Dziekanat Dziekanat Studiów Stacjonarnych Dziekanat Studiów Niestacjonarnych Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali NIeżelaznych Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Biuro Administracyjne Wydziału Biblioteka Wydziałowa Dziekanat Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii Katedra Inżynierii Naftowej Laboratorium Komputerowe Katedra Inżynierii Gazowniczej Wydział Zarządzania Biuro Administracyjne Wydziału Biblioteka Wydziałowa Laboratorium Komputerowe Dziekanat Dziekanat Studiów Stacjonarnych Dziekanat Studiów Niestacjonarnych Katedra Badań Operacyjnych i Technologii Informacyjnych Pracownia Inżynierii Produkcji i Marketingu Laboratorium Komputerowego Wspomagania Procesów Produkcyjnych Pracownia Modelowania Procesów Decyzyjnych Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem Katedra Informatyki Stosowanej Katedra Inżynierii Zarządzania Laboratorium Zintegrowanych Systemów Zarządzania Laboratorium Automatyzacji Procesów Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego Pracownia Zarządzania Kapitałem Ludzkim i Innowacyjności Pracownia Zarządzania Organizacjami Pracownia Badań Absolwentów i Problemów Rynku Pracy Katedra Zarządzania w Energetyce Pracownia Ekonomii Menedżerskiej Pracownia Zastosowań Metod Wielokryterialnych Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii Wydział Energetyki i Paliw Biuro Administracyjne Wydziału Dziekanat Katedra Technologii Paliw Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Katedra Zrównoważonego Rozwoju Energetycznego Katedra Podstawowych Problemów Energetyki Katedra Energetyki Wodorowej Katedra Energetyki Jądrowej Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Biuro Administracyjne Wydziału Dziekanat Katedra Fizyki Ciała Stałego Katedra Fizyki Materii Skondensowanej.