Printer friendly
"AcronymAttic.com

What does PTNP stand for?

PTNP stands for Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

This definition appears very rarely

Other Resources: Acronym Finder has 2 verified definitions for PTNP

Samples in periodicals archive:

Politologowie interesuj? si? g?ównie politics i ewentualnie jej wp?ywem na policy, zasadniczym przedmiotem nauki o polityce spo?ecznej jest natomiast policy i "polityki szczegó?owe" w jej ramach. Ten podzia? widoczny jest równie? na poziomie ruchu naukowego - Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych.
Od 1957 roku istnieje Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych.